INFOSOFT START SYSTEM

Osnovni proizvod agencije InfoSoft je knjigovodstveni paket za Windows - InfoSoft Start System.
Aplikacije koje čine Start System namenjene su malim i srednjim preduzećima.
Sam program je paket od pojedinih modula koji se mogu koristiti povezano ili mogu raditi samostalno(standalone).
Sistem podržava rad sa fiskalnim kasama i štampačima HCP, GALEB FP550 i intRaster.
Agencija InfoSoft razvija I implementira poslovna rešenja prema specifičnim zahtevima korisnika.

Opšte informacije o knjigovodstvenom sistemu InfoSoft :

InfoSoft Start System omogućava vođenje poslovnih knjiga za preduzetnike,mala i srednja preduzeća na jednostavan način i za neograničen broj firmi.

Ovaj proizvod odlikuje sigurnost, jednostavnost korišćenja i lakoća savladavanja rada u njemu.

Aplikacija je dizajnirana modularno tako da se jednostavno prilagođava potrebama korisnika.
Podaci se prenose iz jednog modula u drugi, a podaci se unose samo na jednom mestu.
InfoSoft Start System je testiran i pripremljen za rad na operativnom sistemu Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista i Windows 7.

InfoSoft StartSystem je aplikacija rađena u Microsoft® Office Access okruženju i distribuira se uz modul Microsoft® Office Access Runtime koji omogućava korišćenje aplikacije bez potrebe za Microsoft ® Office sistemom. Agencija InfoSoft je Microsoft® partner i ima pravo distribucije aplikacija rađenih u Microsoft® Access okruženju.

Za veće poslovne sisteme sa velikom bazom podataka, InfoSoft StartSystem se može integrisati sa SQL serverom, jer je baziran na klijent-server arhitekturi i podržava rad u lokalnoj mreži.

Moduli InfoSoft StartSystem:

FINANSIJE
InfoSoft Finansije je centralni modul Start Sistema u koju se slivaju podaci iz ostalih aplikacija.
Služi za vođenje finansijskog knjigovodstva prema važećim zakonskim propisima.
Uz program se isporučuje kontni plan za budžetske i ne budžetske korisnike, a po potrebi, korisnik može da ga prilagodi svojim potrebama.
InfoSoft Finansije omogućava vođene poslovnih knjiga za proizvoljan broj preduzeća.

PDV KNJIGE
Program za unos podataka o primljenim i izdatim računima, vođenje KPR i KIR knjige, formiranje i štampu PP PDV obrasca

ROBNO
Najobuhvatnija aplikacija-omogućava praćenje prometa robe u robnom poslovanju.

MATERIJALNO
Ova aplikacija omogućava praćenje prometa, zaliha i utroška repromaterijala kao i rezevnih delova. Vođenje zaliha je moguće po planskim, prosečnim ili poslednjim nabavnim cenama.

OBRAČUN ZARADA
Program za obračun zarada obuhvata isplate po osnovu zarada i naknada zarada, porodiljsko odsustvo, bolovanje >30 dana, automatsku izradu potrebnih obrazaca.

OSNOVNA SREDSTVA
Program omogućava vođenje evidencije osnovnih sredstava - stavljanje u upotrebu, otuđenje, obračun knjigovodstvene i poreske amortizacije, izradu potrebnih izveštaja i obrazaca.

FAKTURISANJE
Program za izradu profaktura, avansnih računa i faktura za izvršene usluge.

 

VESTI

VAŽNO

17.12.2014
Preuzmite aplikaciju za preknjižavanje kontnog okvira ovde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh strane...