DOBRODOŠLI U INFOSOFT

E-FISKALIZACIJA

Program infosoftKASA ver 3.0 je namenjen korisnicima koji žele voditi zalihe robe u svom maloprodajnom objektu, a pri tom preko raèunara biti povezani sa LPFR ureðajem (fiskalni štampaè - LPFR sa štampom raèuna) ili ESIR + LPFR ureðajem (fiskalna kasa sa štampom raèuna). Radom na raèunaru se obezbeðuje konformniji rad korisniku i istovremeno praæenje robe, pazara, kupaca i svih drugih parametara bitnih za poslovanje.

InfoSoft Agencija je osnovana 2002. godine u Panèevu.
InfoSoft softverska rešenja prisutna su na tržištu još od devedesetih godina prošlog veka.
Osnovna delatnost je projektovanje informaciono-poslovnih sistema, a centralni proizvod knjigovodstveni paket za Windows - InfoSoft Start System.
Nekoliko stotina korisnika širom Srbije - ukljuèujuæi preduzeæa, zdravstvene ustanove i knjigovodstvene agencije, poklonilo je poverenje InfoSoft Agenciji.
InfoSoft konstantno radi na razvoju i unapreðenju aplikacija i nove verzije objavljuje nekoliko puta godišnje. One su rezultat zakonskih izmena i unapreðenja postojeæih obrada ili dodavanja novih moguænosti.
U svakom trenutku korisnici InfoSoft aplikacija mogu raèunati na tehnièku podršku bilo da je u pitanju LIVE support (chat), telefonska podrška, "REMOTE Desktop" (udaljena pomoæ), Help dokumentacija ili dolazak.
InfoSoft nastoji da svojim korisnicima obezbedi kvalitetan proizvod, najnižu moguæu cenu, kvalitetnu i brzu uslugu i održivu podršku i saradnju.